Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Szabályzat

DreamStops Korlátolt Felelősségű Társaság

Bevezetés

Üdvözöljük a DreamStops Kft. honlapján!

A DreamStops Kft. honlapján elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

Ezen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal a [email protected] e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

 1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

 1. Adatkezelő: a Látogató által megadott adatokat a DreamStops Kft. kezeli, azaz kizárólag a DreamStops Kft. hozhatja meg és hajthatja végre a Látogatók személyes adataival kapcsolatos döntéseket.

  Az Adatkezelő adatai:

  1. Székhely és levelezési cím: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 42. 1. em. 4.

  2. Cégjegyzékszám: 08-09-029538 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

  3. Adószám: 26187989-2-08

  4. E-mail: [email protected]

  5. Telefonszám: +36 70 386 4536

 1. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: [email protected]; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

 1. Honlap: a DreamStops Kft. honlapja (https://dreamstops.com), valamint minden egyéb, a DreamStops Kft-hez kapcsolódó honlap (így különösen: Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Youtube) a szövegkörnyezettől függően külön-külön vagy együttesen.

 1. Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 1. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

 1. Rendszergazda: aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát – adatfeldolgozónak minősül.

 1. Személyes adat: A Látogatóra vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján a Látogató azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti a Látogatóról.

 1. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő a Látogató rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

 1. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol a Látogatóról, a Látogató és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja a Látogató számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

 1. Szolgáltatás: a Látogató részéről a Honlapon keresztül tetszés szerint igénybe vehető szolgáltatás, így különösen: kérdőív kitöltése, nyereményjáték, hírlevél.

 1. Látogató: minden olyan természetes személy, aki a DreamStops Kft. szolgáltatásait a Honlapon keresztül, vagy személyesen igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által.

Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége

Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

 1. Az Adatkezelő elérhetőségei:

  1. Székhely és levelezési cím: H-9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 42. 1. em. 4.

E-mail: [email protected]

  1. Telefonszám: +36 70 386 4536

 1. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

  1. Név: Czikó Ákos Balázs

  2. Levelezési cím: H-9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 42. 1. em. 4.

  3. E-mail: [email protected]

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik a Látogató személyes adatainak a kezelése.

 1. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: Az Adatkezelő célja, hogy – összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel, a Szolgáltatásra vonatkozóan – időszakosan, az aktuális híreit, illetve promócióit, programajánlatait érintően, illetve szolgáltatása kapcsán tájékoztatással keresse meg a Látogatót e-mail elérhetőségén keresztül. Jelen adatkezelés jogalapja a Látogató kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik, melyet jelen szabályzat elfogadását követően tesz meg. A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg a Látogató hozzájárulását vissza nem vonja. Az általános hírlevél-szolgáltatás keretében kezelt személyes adatok: név, e-mail cím. A feliratkozás a Látogató részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” gomb segítségével, vagy az [email protected] e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel.

A fentieknek megfelelően az érintett adatkezelési cél jogalapját a Látogató önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása képezi a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint.

 1. Nyereményjáték (Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése): a Látogatónak lehetősége van részt venni a Honlapon a DreamStops Kft. által szervezett nyereményjátékon. A személyes adatokat az Adatkezelő a nyereményjáték lezárultát követően is tárolja, legfeljebb a Látogató a törlésre irányuló kéréséig. Ha a nyereményjátékot harmadik személy (a továbbiakban: Szponzor) szervezi, akkor a Szponzor a saját adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint gyűjti, kezeli és tárolja a megadott személyes adatokat. Ha a nyereményjátékot az Adatkezelő és a Szponzor, mint közös adatkezelők szervezik, akkor a Látogató mind az Adatkezelőnél, mind a Szponzornál tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

  1. A Honlapon rendezett nyereményjáték során megadható személyes adatok: e-mail cím.

A jelen bekezdés szerinti adatkezelési célhoz kötődő személyes adatok kezelésének jogalapját GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, a felek közötti, a nyereményjátékhoz kapcsolódó részvételi szabályzat elfogadásával létrejövő szerződés teljesítése jelenti. E célhoz kapcsolódóan azonosítás végett teljes nevét, valamint a kapcsolattartás céljából telefonszámát és e-mail címét adja meg. E személyes adatok kezelésének további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Látogató kifejezett, önkéntes, valamint jelen szabályzat elfogadását követően teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A személyes adatokat az Adatkezelő a kiválasztott időpontban történő szolgáltatásnyújtást követően is, a Látogatónak a törlésre irányuló kéréséig kezeli. A személyes adatok megadása hiányában a Látogató a nyereményjátékban részt venni nem tud.

Technikai adatok (cookie) rögzítése

 1. A Honlap használata során a Látogató személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek a Látogató számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze a Látogató személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a Rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről a Látogató (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk a Látogatónak azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

 1. Kommunikáció az Adatkezelővel: A Látogató és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton, illetve a DreamStops Kft. székhelyén személyesen szóban történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: [email protected]; levelezési címe: H-9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 42. 1. em. 4. A Látogató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy a Látogató hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhet ki:

 1. az adatkezelés céljai;

 2. a kezelt személyes adatok;

 3. az adattovábbítás címzettjei;

 4. az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. a Látogató által gyakorolható jogok;

 6. a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;

 7. az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a fenti tájékoztatáskérést.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Látogató kérésére rendelkezésre bocsátja. A Látogató által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget számíthat fel.

  1. Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg a Látogatónak az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az a Látogató által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha a Látogató az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból a Látogató személye egyértelműen beazonosítható).

  1. Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről a Látogatót késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Látogató kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Látogatót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Helyesbítés: A Látogató jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha a Látogató a személyes adataiban bekövetkezett változást a Látogató késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit a Látogató köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

 1. Adattörlés: A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Látogatóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. a Látogató visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. a Látogató a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;

 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

 3. statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Tiltakozás adatkezelés ellen: A Látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen (jelen szabályzat alapján a hírlevél-szolgáltatáson álló adatkezelés alapul jogos érdeken). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Látogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

 1. a Látogató vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és a Látogató ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de a Látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 4. a Látogató tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Látogató jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Látogató hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Látogatót az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

 1. Adathordozhatósághoz való jog: A Látogató hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a Látogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

 1. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: A Látogató a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

 1. Bíróság előtti jogérvényesítés: a Látogató a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint a DreamStops Kft. székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – a Látogató választása szerint – a Látogató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

 1. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő a Látogató személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

  1. a Látogatónak, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);

  2. a Látogató személyiségi jogát megsérti, a Látogató az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Látogató személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Látogató (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések

 1. Tizenhat éven aluli Látogató esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

 1. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 1. A Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a https://dreamstops.com/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapon, valamint a DreamStops Kft székhelyén nyomtatott verzióban.

Győr, 2018. május 25.